ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

INTERPRETACJA ROZMAZÓW SZYJKOWYCH

INTERPRETACJA ROZMAZÓW SZYJKOWYCH

Wyróżnia się trzy rodzaje rozmazów szyjkowych:

  • Negatywne – w obrazie wyraźnie widoczne są dojrzałe komórki nabłonka płaskiego oraz komórki endocervix.
  • Podejrzane (wątpliwe) – oznacza to, że istnieje pewien stopień nieprawidłowości komórkowej, który pod wpływem leczenia może ulec normalizacji.
  • Dodatni (pozytywny) – występują komórki nieprawidłowe, wskazujące na prawdopodobieństwo istnienia złośliwego procesu nowotworowego. Rozmaz wykazuje współistnienie komórek normalnych i z nieprawidłowym obrazem.

Obserwuje się także rozmazy kiedy prawie wszystkie komórki są nieprawidłowe. W tym celu konieczne jest wykonanie badania histopatologicznego z materiału uzyskanego drogą biopsji.

Jeżeli obraz jest zaciemniony przez zmiany zapalne lub, gdy wyniki badań nie dają podstaw do wyciągnięcia wniosków, konieczne jest ponowne pobranie rozmazów. Takie postępowanie zaleca się w jednym szczególnym przypadku, a mianowicie, gdy istnieją dane przemawiające za zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego.

Komórki te noszą nazwę koilocytów, ale nawet jeżeli koilocyty nie wykazują cech nieprawidłowych, to rozmaz powinno się ponownie pobrać po czterech miesiącach. Przeciętne wyniki osiągane przez osiągane przez laboratoria wykonujące rozmazy szyjkowe są następujące. Prawidłowe – 90 %, zapalne lub niezadowalające 3-5 %, wirus brodawczaka 3-5 %, występowanie komórek nieprawidłowych 1-3 %.

Należy podkreślić, że zmiany w nabłonku szyjkowym nie powodują jakichkolwiek dolegliwości lub objawów chorobowych.